Our Services
Design, Construction Work, Service and Consultant
ก่อสร้างและบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียและน้ำดีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

เป็นระบบผลิตน้ำประปาโดยการตกตะกอน ใช้สารส้มหรือ PAC เป็นตัวเร่งตะกอน น้ำดิบเป็นน้ำจากแม่น้ำหรือคลองที่สะอาด อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ ตะกอนที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากจะตกลงสู่ก้นถังและจะถูกดูดทิ้ง  น้ำใสด้านบนจะไหลลงตามรางรับน้ำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป  หรือบางครั้งจะมีการเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปะปนมากับน้ำในขั้นตอนนี้ 

เป็นถังที่ทำหน้าที่กรองดักอนุภาคสารแขวนลอยหลงเหลือมากับน้ำที่ออกมาจากถังตกตะกอน  โดยการผ่านน้ำเข้าไปยังชั้นกรองซึ่งมีรูพรุน  ทั้งนี้อนุภาคสารแขวนลอยดังกล่าวอาจเป็นอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำดิบ